logos4s
การใช้เครือข่ายสังคมโลกเสมือนเพื่อส่งเสริมสังฆะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 12:08 น.

พุทธ ทาสภิกขุ ได้กล่าวเปรียบ การศึกษา  หรือชีวิตของคน ไว้เหมือนกับวัว  ไว้ว่า ชีวิตต้องเทียมด้วยวัวสองตัวคือตัวหนึ่งรู้ตัวเป็น Spiritual Enlightenment และอีกตัวหนึ่งคือกำลัง เป็นการทำมาหากิน การใช้เทคโนโลยีและชีวิตของคนก็ไม่ควรที่จะเอาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งควรที่ จะมีชีวิตที่บรรลุ มรรค ผล นิพพาน”[1]


จากคำกล่าวข้างต้นได้เชื่อมเข้ากับยุคที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้คนในโลกยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปศึกษาที่วัด แต่สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทั่วโลก จึงเป็นมุมมองที่ย้อนกลับมาหาพระสงฆ์ว่าเป็นโอกาสที่จะใช้ช่องทางอินเทอร์ เน็ตในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เป็นช่องทางที่จะเชื่อมระหว่างพุทธศาสนิกชนกับธรรมะ จึงเป็นที่มาของการจัด โครงการถวายความรู้การใช้เครือข่ายสังคมโลกเสมือนเพื่อส่งเสริมสังฆะเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ ๒๓ –๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายรู้เกี่ยวกับช่องทางการเผยแผ่กิจกรรมในรูปแบบที่ แตกต่าง เพื่อเชื่อมโยงกันผ่านทางสื่อออนไลน์ และเครือข่ายทางสังคม อันประกอบด้วย Facebook Twitter และ YouTube ให้กับตัวแทนพระสงฆ์จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งโครงการถวายความรู้การใช้เครือข่ายสังคมโลกเสมือนเพื่อส่งเสริมสังฆะ เพื่อสังคม เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ณ อาคารเรียนรวม ๓๒ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากรในการถวายความรู้

ในปัจจุบันนี้ว่า คนส่วนใหญ่จะเข้าเว็บไซต์จากต่างประเทศมากกว่าที่จะเข้าเว็บไซต์ในประเทศไทย และจะดาวน์โหลดข้อมูลมากกว่าอัพโหลดข้อมูล เพราะว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่จะบริโภคมากกว่าที่จะสร้างขึ้นมาเอง จึงทำให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะให้นำความรู้จากการที่ได้อบรมนี้นำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอและ เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสังฆะเพื่อสังคม รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบวรพุทธศาสนาผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะมีทั้งการสอนให้ตัดต่อวีดิโอ การใช้งานเครือข่ายออนไลน์ และการนำวีดิโอที่ตัดต่ออัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์สังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์.... เครือข่ายในโลกเสมือน......

การถวายความรู้ เริ่มต้นโดย อาจารย์ปรมัตปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ บรรยายเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย Webboard, Blog, Hi5, Facebook, Twitter, Google+, YouTube และ Instragram โดยได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน ความแตกต่างของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละประเภท

เว็บบอร์ด (Webboard) หรือ กระทู้ คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในลักษณะกระดานสนทนา ซึ่งจะมีอยู่ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ไว้เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยเว็บบอร์ด จะอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อประกาศข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ โดยจะมีผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นผู้ควบคุมดูแลความเป็นไปและความเหมาะสมของ เนื้อหาบนกระดานข่าวสาร

บล็อก (Blog) เป็น รูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที

เฟสบุ้ค (Facebook) คือ เว็บไซต์ในลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ณ ขณะนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก การได้รับความนิยมของเฟสบุ้คอาจเนื่องมาจากบนเฟสบุ้คนั้น ผู้ใช้งานสามารถใช้เพื่อติดต่อสื่อสารหรือร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้งานท่าน อื่นได้เช่น การเขียนข้อความ เล่าเรื่อง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมที่สามารถชวนผู้ใช้งานท่านอื่นมาเล่นกับเราได้ รวมไปถึงทำกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมเสริมที่มีอยู่อย่างมากมาย

กูเกิ้ลพลัส (Google+) มีลักษณะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถสร้างกลุ่มเพื่อนเพื่อแลก เปลี่ยนข้อมูลกันได้และสามารถกำหนดเป็นกลุ่ม ๆ ได้ อย่างเช่น เพื่อน ครอบครัว และกำหนดจำนวนคนในกลุ่มได้มากกว่า ๑๐๐ คน เพื่อใช้พูดคุยกันบนโลกออนไลน์ได้ นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ ให้เล่นอีกมากมาย เช่น +Sparks ที่มันจะคอยทำหน้าที่กำหนดสิ่งที่เราสนใจต่าง ๆ เพื่อเข้าไปแชร์ ดูข้อมูลหรือสนทนาได้

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน ๑๔๐ ตัวอักษร ข้อความอัปเดตที่ส่งเข้าไปยังทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนเว็บเพจของผู้ใช้คนนั้น บนเว็บไซต์ และผู้ใช้คนอื่นสามารถเลือกรับข้อความเหล่านี้ทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์ได้

ยูทูบ (YouTube) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยนำเทคโนโลยีของ Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ซึ่งยูทูบมีนโนบายไม่ให้อัพโหลดคลิปที่มีภาพโป๊เปลือยและคลิปที่มีลิขสิทธิ์ นอกเสียจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อัพโหลดเอง       เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอื่นดูด้วย แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คนอื่นใส่ ไว้ในยูทูบได้

อินสตาแกรม (Instagram) คือ โปรแกรมที่สามารถนำรูปที่ถ่ายไว้ หรือรูปในแกลลอรี่มาตกแต่งให้สวยงามในสไตล์ของเราเอง ด้วยฟิลเตอร์ (Filter) และเครื่องมือที่มีอยู่ในอินสตาแกรมซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบให้เลือก แล้วนำรูปภาพที่ตกแต่งนั้นไปแชร์ให้เพื่อน ๆ ในรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้ได้ดูกันได้อีกด้วย เช่น Twitter, Facebook, Foursquare หรือ Tumblr และในทางกลับกันเราก็สามารถเปิดดู แสดงความชื่นชอบ (Likes) และแสดงความคิดเห็น (Comments) ในรูปที่เพื่อน ๆ ของเราแชร์ไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ไฮไฟว์ (Hi5) เป็นเว็บไซต์ในลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก มีจำนวนสมาชิกลงทะเบียน ใช้งานอยู่กว่า 65 ล้านรายทั่วโลก สมาชิกส่วนใหญ่ใช้ไฮไฟว์ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์รูปภาพกันดู ในแต่ละวันจะมีสมาชิกเข้ามาใช้บริการจากทั่วโลกนับล้านราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เฟสบุ้ค (Facebook) คือ เว็บไซต์ในลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ณ ขณะนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก การได้รับความนิยมของเฟสบุ้คอาจเนื่องมาจากบนเฟสบุ้คนั้น ผู้ใช้งานสามารถใช้เพื่อติดต่อสื่อสารหรือร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้งานท่าน อื่นได้เช่น การเขียนข้อความ เล่าเรื่อง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมที่สามารถชวนผู้ใช้งานท่านอื่นมาเล่นกับเราได้ รวมไปถึงทำกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมเสริมที่มีอยู่อย่างมากมาย

กูเกิ้ลพลัส (Google+) มีลักษณะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถสร้างกลุ่มเพื่อนเพื่อแลก เปลี่ยนข้อมูลกันได้และสามารถกำหนดเป็นกลุ่ม ๆ ได้ อย่างเช่น เพื่อน ครอบครัว และกำหนดจำนวนคนในกลุ่มได้มากกว่า ๑๐๐ คน เพื่อใช้พูดคุยกันบนโลกออนไลน์ได้ นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ ให้เล่นอีกมากมาย เช่น +Sparks ที่มันจะคอยทำหน้าที่กำหนดสิ่งที่เราสนใจต่าง ๆ เพื่อเข้าไปแชร์ ดูข้อมูลหรือสนทนาได้

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็น บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน ๑๔๐ ตัวอักษร ข้อความอัปเดตที่ส่งเข้าไปยังทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนเว็บเพจของผู้ใช้คนนั้น บนเว็บไซต์ และผู้ใช้คนอื่นสามารถเลือกรับข้อความเหล่านี้ทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์ได้

ยูทูบ (YouTube) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยนำเทคโนโลยีของ Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ซึ่งยูทูบมีนโนบายไม่ให้อัพโหลดคลิปที่มีภาพโป๊เปลือยและคลิปที่มีลิขสิทธิ์ นอกเสียจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อัพโหลดเอง       เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอื่นดูด้วย แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คนอื่นใส่ ไว้ในยูทูบได้

อินสตาแกรม (Instagram) คือ โปรแกรมที่สามารถนำรูปที่ถ่ายไว้ หรือรูปในแกลลอรี่มาตกแต่งให้สวยงามในสไตล์ของเราเอง ด้วยฟิลเตอร์ (Filter) และเครื่องมือที่มีอยู่ในอินสตาแกรมซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบให้เลือก แล้วนำรูปภาพที่ตกแต่งนั้นไปแชร์ให้เพื่อน ๆ ในรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้ได้ดูกันได้อีกด้วย เช่น Twitter, Facebook, Foursquare หรือ Tumblr และในทางกลับกันเราก็สามารถเปิดดู แสดงความชื่นชอบ (Likes) และแสดงความคิดเห็น (Comments) ในรูปที่เพื่อน ๆ ของเราแชร์ไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ผู้บรรยายได้ถามเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายสังคม  และการใช้งานอีเมลล์ต่าง ๆ ซึ่งหากใครที่ยังไม่มีก็จะให้นักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำในการ สมัครอีเมลล์ โดยทางวิทยากรให้สมัครของทาง gmail เนื่องจากจะสามารถเชื่อมต่อกับทั้ง facebook และ YouTube ได้อย่างง่าย

 

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อเรา
อีเมลล์: sangha4society@gmail.com
โทรสาร: 02-319-5019
เว็บไซต์
Website: click
Facebook: click

เกี่ยวกับเรา

เนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีการเฉลิมฉลองปฏิบัติบูชาในช่วงระหว่างวิสาขบูชา ๒๕๕๓ – วิสาขบูชา ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๓ ปีเต็มนั้น ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เหล่าพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จากทิศ ทั้ง ๔ ของประเทศไทยได้มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในมิติด้าน พุทธสาสนากับสังคมจากกันและกัน ก่อเกิดความเป็นกัลยาณมิตร จนสามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของพุทธบริษัทที่ทำงานทางสังคม ภายใต้ชื่ออันเป็นมงคลสูงสุดว่า “เครือข่ายพุทธชยันตี อ่านต่อ

แผนที่ ศูนย์ประสานงาน