logos4s
การประชุมระดับประเทศ ตื่นเถิดชาวพุทธครั้งที่ 2 พอเพียง เคียงธรรม พุทธวิถีการพัฒนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 15:21 น.

กำหนดการประชุมระดับประเทศ ตื่นเถิดชาวพุทธครั้งที่ ๒
พอเพียง เคียงธรรม : พุทธวิถีการพัฒนา
เฉลิมพระชันษา ๑๐๐ ปี สังฆราชา


วันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่าย
ณ ห้องประชุม หอฉัน พุทธมณฑล นครปฐม

๑๓ กันยายน ๕๖
๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น.       กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
กล่าวรายงาน พระดุษฎี เมธงฺกุโร ประธานจัดงาน
เปิดการประชุม พระเทพสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง
๐๙.๒๐ น.       วีดิทัศน์เปิดงาน พุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
๐๙.๓๐ น.     ปาฐกถา ๑๐๐ ปีสังฆราชา ๑๐๐ ปีสังคมไทย
พระ ดร. อนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
๑๐.๓๐ น.    พุทธวิถีการพัฒนาแห่งศตวรรษ
พระอธิการสุบิน ปณีโต    วัดไผ่ล้อม ตราด
๑๑.๑๕ น.      เจริญชัยมงคลถวายสมเด็จพระสังฆราชโอกาสพระชันษา ๑๐๐ ปี
๑๑.๓๐ น.      ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๑๕ น.      พุทธธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญญวาส น่าน
พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม วัดเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่ กล่าวแนะนำ
๑๓.๐๐ น.    พุทธวิถีการพัฒนา: สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
- พระภิกษุกับการดูแลผู้ป่วย
- กลไกส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
- วัดส่งเสริมสุขภาวะ
พระครูอมรชัยคุณ อาศรมธรรมทายาท ผู้ดำเนินการ
พระ ดร. วิชิต ธมฺมชิโต วัดโพธิ์เผือก
นายแพทย์ เอกชัย เพียรศรีวัชรา สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
๑๖.๐๐ น.    ถวายน้ำปานะ
ถวายการดูแลสุขภาพองค์รวมแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยคณะพระมหาสีไพร อาภาธโร
๑๘.๐๐ น.    ทำวัตรเย็น
๑๘.๓๐ น.    พุทธวิถีการพัฒนา: การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธ
- การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับพระนักพัฒนา
- วัดกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พระ อมรมิตร คมฺภีรธมฺโม วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ ผู้ดำเนินรายการ
พระครูเกษมธรรมรังษี (หลวงพ่อดำ) สุราษฎร์ธานี
พระครูประโชติธรรมาภิรม(หลวงพ่อสาย) ระยอง
พระสังคม ธนปญฺโญ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มาบเอื้อง
พระปลัดสมบูรณ์ สุมงฺคโล วัดป่าลานหินตัด
สมลักษณ์ หุตานุวัตร นักธุรกิจเพื่อสังคม
๒๑.๐๐ น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๔ กันยายน ๕๖
๐๕.๓๐ น.     ทำวัตรเช้า เจริญสมาธิภาวนา
๐๗.๐๐ น.     บิณฑบาตร่วมกัน
๐๗.๓๐ น.     ถวายภัตตาหารเช้า
๐๘.๓๐ น.     พุทธวิถีการพัฒนา: พุทธปัญญา : การศึกษาวิถีพุทธ  
- ทศวรรษโรงเรียนวิถีพุทธ
- มหาวิชชาลัยชุมชน
- ศาสนทายาท
พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม ผู้ดำเนินรายการ
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส วัดสุทัศน์เทพวราราม
พระครูโสภณคุณาทร วัดคลองเปล สงขลา
ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร โรงเรียนศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติ
๑๑.๓๐ น.      ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๓๐ น.     พุทธวิถีการพัฒนา: เศรษฐกิจแนวพุทธ
- ผสานพลังสัจจะสะสมทรัพย์
- วันพระปลอดเหล้า
- วัดปลอดหวย
พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม(มนัส ขนฺติธมฺโม) วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา สุโขทัย
พระครูพิพัฒนโชติ วัดดอน สงขลา
คุณกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายประญัติ เกรัมย์ ผู้ดำเนินรายการ
๑๖.๐๐ น.    ถวายน้ำปานะ
ถวายการดูแลสุขภาพองค์รวมแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยคณะลูกศิษย์ อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๘.๐๐ น.    ทำวัตรเย็น
๑๘.๓๐ น.    พุทธวิถีการพัฒนา: สื่อการเรียนรู้วิธีพุทธ
- การใช้สื่อเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
- พระกับการบริโภคสื่อ
- พระสงฆ์กับการสื่อสารกับสังคม
พระดุษฎี เมธงฺกุโร ผู้ดำเนินรายการ
พระครูสิริญาณวิมล สงขลา
พระครูปลัดวรพล ฐิติคุโณ สตูล
คุณฉัตรชัย เชื้อรามัญ ขบวนการตาสัปปะรด
จีวันแบนด์
๒๑.๐๐ น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๕ กันยายน ๕๖
๐๕.๓๐ น.     ทำวัตรเช้า เจริญสมาธิภาวนา
๐๗.๐๐ น.     บิณฑบาตร่วมกัน
๐๗.๓๐ น.     ถวายภัตตาหารเช้า
๐๘.๓๐ น.     สรุปเวทีแลกเปลี่ยน พุทธวิธีการพัฒนา ๕ มิติ
ผู้แทน ๕ เวที
๐๙.๐๐ น.    วางแผนปฏิบัติการ พุทธวิถีการพัฒนาในอนาคต ๕ แผนงาน
พุทธวิถีการพัฒนา
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธ
พุทธปัญญา : การศึกษาวิถีพุทธ  
เศรษฐกิจแนวพุทธ
สื่อการเรียนรู้วิธีพุทธ
๑๑.๓๐ น.      ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๓๐ น.    กล่าวสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนงาน พระดุษฎี เมธงฺกุโร
แถลงการณ์ เครือข่าย พุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม
๑๓.๐๐ น.     ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก กล่าวสัมโมทนียกถา
๑๓.๒๐ น.     นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้แทนหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงานของพระนักพัฒนา
๑๔.๐๐ น.       พระอมรมิตร คมฺภีรธมฺโม จ.อุทัยธานี กล่าวรายงาน ที่มากรณีศึกษา ๒๖ สงฆ์
และนิมนต์/เชิญ พระมหาเถระ/ผู้ทรงคุณที่มาร่วมงานมอบ
ถวายรางวัลพุทธชยันตี ศรีสังคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๖ รูป
๑๔.๓๐ น.       ปัจฉิมกถา พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และกล่าวปิดงาน
๑๕.๐๐ น.       เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม ร่วมกันปลูกกล้าไม้โพธิพฤกษ์ ถวายเป็นพุทธบูชา


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 15:37 น.
 

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อเรา
อีเมลล์: sangha4society@gmail.com
โทรสาร: 02-319-5019
เว็บไซต์
Website: click
Facebook: click

เกี่ยวกับเรา

เนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีการเฉลิมฉลองปฏิบัติบูชาในช่วงระหว่างวิสาขบูชา ๒๕๕๓ – วิสาขบูชา ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๓ ปีเต็มนั้น ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เหล่าพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จากทิศ ทั้ง ๔ ของประเทศไทยได้มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในมิติด้าน พุทธสาสนากับสังคมจากกันและกัน ก่อเกิดความเป็นกัลยาณมิตร จนสามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของพุทธบริษัทที่ทำงานทางสังคม ภายใต้ชื่ออันเป็นมงคลสูงสุดว่า “เครือข่ายพุทธชยันตี อ่านต่อ

แผนที่ ศูนย์ประสานงาน