logos4s

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อเรา
อีเมลล์: sangha4society@gmail.com
โทรสาร: 02-319-5019
เว็บไซต์
Website: click
Facebook: click

เกี่ยวกับเรา

เนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีการเฉลิมฉลองปฏิบัติบูชาในช่วงระหว่างวิสาขบูชา ๒๕๕๓ – วิสาขบูชา ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๓ ปีเต็มนั้น ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เหล่าพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จากทิศ ทั้ง ๔ ของประเทศไทยได้มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในมิติด้าน พุทธสาสนากับสังคมจากกันและกัน ก่อเกิดความเป็นกัลยาณมิตร จนสามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของพุทธบริษัทที่ทำงานทางสังคม ภายใต้ชื่ออันเป็นมงคลสูงสุดว่า “เครือข่ายพุทธชยันตี อ่านต่อ

แผนที่ ศูนย์ประสานงาน